Sirkulærøkonomi

Klima er uløselig knyttet til fornybar energi, miljø og bærekraftig forvaltning av naturressurser. Begrenset tilgang på ressurser gjør at behovet for en sunn sirkulærøkonomi vokser.

Næringslivet har ansvar for sitt eget avfall. For enkelte typer produkter finnes det egne produsentansvarsordninger (for eksempel elektronisk avfall) og panteordninger (drikkevarebokser og plastflasker). Gjennom ordningene bidrar produsentene både til at avfallet samles inn og at det får en forsvarlig behandling. Hos Miljøpark kan inntil 80 prosent av massene som kommer inn til anlegget vaskes, friskmeldes, og brukes på nytt igjen.

Norge har gjennom EUs rammedirektiv for avfall forpliktet seg til et mål om at innen 2020 skal 70 prosent av bygg- og anleggsavfall som ikke er farlig gå til gjenbruk eller gjenvinning.

I EUs pakke for sirkulærøkonomi, finner vi dessuten deponidirektivet. Ambisjonen er her at det fra 2030 skal bli forbudt å deponere avfall som egner seg for gjenvinning eller annen behandling. Bransjen er avhengig av gode bidrag for å nå målene, Miljøparken er et av dem.

Sirkulærøkonomi skal holde begrensede ressurser i kretsløpet over lengre tid, og redusere presset på naturen og miljøet.

Moderne teknologi

Bruk av moderne teknologi er en forutsetning for å lykkes med effektiv rensing av forurensede masser. Teknologien vi benytter gjør det mulig å identifisere og isolere forurensningen i massene, slik at vi kan friskmelde de resterende 80 prosentene av massene og benytte dette på nytt igjen i samfunnet.

Med Miljøpark har vi klart å finne en metode der vi revitaliserer gamle forretningsmodeller, og der vi ved hjelp av moderne teknologi kan revolusjonere råvare- og materialbruken og tilby bedre produkter og tjenester enn noen gang tidligere.

Avfall er fremtidens ressurs

Samfunnet er i endring, og stadig flere søker forbruk som gir nytte uten at det forringer mulighetene for kommende generasjoner. Bevisstheten rundt hva vi produserer av avfall øker.

Økonomisk vekst gir økt produksjon og forbruk, og er samtidig den viktigste drivkraften bak økte avfallsmengder. For 20 år siden var det vanlig å kaste alt på avfallsdeponier. I dag er vi vitne til at vi deponerer mindre enn tidligere.

Norge skal være et ledende land for klima- og miljørettet utviklingssamarbeid og bidra til det grønne skiftet. Klimaendringene er en global utfordring og Norge er opptatt av å styrke løsninger, felles forpliktelser og rammeverk for å møte denne.

Norge har gjennom EØS-avtalen sluttet seg til EUs rammedirektiv for avfall. Direktivet skal bidra til å minske avfallsmengdene, fremme tiltak for å forebygge- eller redusere avfallsproduksjon. Samtidig skal direktivet bidra til å begrense skadevirkningene og øke nytten til avfall. Tiltakene deles inn i nivåer, også kalt avfallshierarkiet eller avfallspyramiden.

Politikken knyttet til avfallshierarkiet eller avfallspyramiden går ut på behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig, og unngå unødvendig deponering av avfall som kunne vært brukt på nytt eller gjenvunnet.

Miljøpark sørger for at forurensede masser i stor grad kan brukes på nytt fremfor at det legges i deponi. Vi har gjort avfall til en verdifull ressurs og har samtidig redusert behovet for deponier.

Bærekraftige produkter

Miljøpark vasker, sorterer og gjenvinner rene og forurensede masser. Resultatet er bærekraftige, fullverdige naturprodukter med en rekke fordeler som kan brukes på nytt i samfunnet:

Bedre kvalitet og egenskaper

Kvaliteten av stein og sand betegnes blant annet ut fra hvor motstandsdyktig den er når den blir utsatt for ytre påvirkning. En porøs bergart vil for eksempel knuses lettere og egner seg dårlig til belastning med høyt trykk eller jevn slitasje. Miljøparks sirkulære produkter har allerede vært utsatt for belastning og slitasje ved tidligere bruk, hvilket gjør de sterkere og mer motstandsdyktige enn produkter som kommer rett fra et jomfruelig steinbrudd. Evolusjonen har gjort våre masser bedre rustet til å overleve fremtidige formål og kan kalles bærekraftige. Resultatet er sluttprodukter som er bedre tilpasset våre behov som et resultat av naturlig seleksjon.

bærekraftige produkter
Produkter fra Miljøpark har egenskaper som er bedre enn jomfruelige naturprodukter

Støv og finstoff

Alle massene som sorteres og vaskes av en Miljøpark fremstår som rene etter behandling. I prosessen skilles finstoffet ut og fjernes. Resultatet er produkter som støver og slammer mindre enn tradisjonelle produkter.

Frost og drenering

Frost og tele skyldes ofte oppfylling med telefarlige masser. Frost i telefarlige materialer medfører at massene trekker til seg vann som danner is. Isen gjør at terrenget over løfter seg og vi får telehiv. Når isen smelter gir den et overskudd av vann i materialene som igjen reduserer bæreevnen. Det er derfor viktig å benytte masser med god frostmotstand i områder utsatt for kulde og fuktighet. Frostmotstanden er først og fremst knyttet til finstoffinnholdet i massene. Når finstoffet fjernes har ikke massen samme evne til å holde på vann og sjansen for at telehiv oppstår reduseres vesentlig. Masser fra våre anlegg er derfor fri for finstoff og gir produkter med god frostmotstand egnet for frostsikring og drenering.

Forurensning og fotavtrykk

Utvinning av sand, stein og grus foregår som regel i tradisjonelle steinbrudd gjennom sprenging, knusing og sortering. Virksomheten kan føre til støy og støv i sine nærområder. Etter endt bruk kan steinbrudd også etterlate seg permanente inngrep i naturen. Miljøpark vasker, sorterer og gjenvinner masser og fører dem tilbake til kretsløpet. Prosessen reduserer behovet for naturinngrep og utvinning av begrensede naturressurser.