fbpx

Historie

Utfordringen

Samfunnet vårt endrer seg og vi søker i større grad enn tidligere forbruk som gir oss nytte uten fare for at det skader oss, samfunnet eller planeten – vi snakker om «det grønne skiftet».

Begrenset tilgang til ressurser gjør at behovet for sirkulærøkonomi øker, og utvikling av nye og bærekraftige løsninger som skal sikre også fremtidige generasjoners muligheter tvinges frem. Som en følge av Europakommisjonens mål for sirkulærøkonomi, ønsker også norske myndigheter å forlenge livsløpet til materialer. Dette skal skje med bedre design av produkter, reduserte avfallsmengder, redusert forsøpling, økt ombruk og materialgjenvinning og redusert deponering.

I flere år har Miljøpark forsket på metoder og teknologi for å finne frem til en ny løsning for gjenvinning av masser. Vår banebrytende teknologi bidrar til renere miljø ved at vi gjenvinner inntil åtti prosent av forurensede masser som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.

Vi løser morgendagens miljøutfordringer.

Vi løser morgendagens miljøutfordringer

Bakgrunn

Ønsket om å endre bransjen materialiserte seg i 2009 da Miljøpark fikk i oppdrag å rydde en tomt etter gammel svilleproduksjon i Trondheim. Tomten var forurenset og alle jordmasser ble fraktet til deponi, uten noen grad av gjenbruk. Vi ønsket å løse problemet på en bedre måte, som både ville gi en langsiktig gevinst til samfunnet og økt konkurransekraft til oss.

Vi tok utgangspunkt i avfallsforskriften og forsøkte å forstå hvordan forsvarlig håndtering av avfall kunne integreres naturlig i verdikjeden og bidra til en bærekraftig sirkulærøkonomi.

Vi avdekket tidlig at bransjen var preget av lav innovasjonstakt og gammeldagse holdninger. Manglende ønsker om bruk av bedre metoder og ny teknologi gjorde at avfallsforskriften heller ikke kunne etterleves. Regelverket ga heller ikke nødvendige incentiver for å fremme gjenbruk og gjenvinning, noe deponiløsningene bar preg av.

Vi ønsket derfor å utvikle en egen rensemetode for forurensede masser. Med bruk av moderne teknologi ville vi fremme både samfunnsøkonomisk lønnsomme gjenvinningstiltak og redusere helse- og miljøskader knyttet til avfallshåndtering. Vi ville rett og slett oppfylle kravene i avfallsforskriften.

Forskning og utvikling

Fra 2009 forsket vi på renseteknologi og metoder for gjenvinning. Vi tok utgangspunkt i kjente metoder for bakteriell og kjemisk behandling, søkte hjelp hos internasjonale miljøer, og inngikk samarbeid med SINTEF og NTNU i Trondheim. Vi snudde hver eneste stein og innså til slutt at metoden vi hadde søkt hele tiden lå rett foran nesen på oss.

I 2013 hadde vi endelig en ferdig utviklet rensemetode, inspirert av gruvedrift og gullgraving. Løsningen skiller ut forurensede partikler ved hjelp av avansert sortering, vann og kjemikalier. Gjennombruddet var et faktum – vi begynner å oppfylle avfallsforskrftens § 9.3 i: De fysiske, termiske, kjemiske eller biologiske prosesser, herunder sortering, som endrer avfallets egenskaper med formål å redusere dets volum eller den fare det representerer, gjøre det lettere å håndtere eller enklere å gjenvinne.

Kommersielt gjennombrudd

I 2014 utvides rensemetoden med en filterpresse. Pressen klemmer partikler sammen til avrenningsfrie filterkaker som utgjør kun 20 prosent av det totale volumet. Filterkakene legges til deponi mens de resterende 80 prosent av massene foredles, friskmeldes og kan gjenbrukes som helt vanlig pukk, singel og stein. Miljøvennlig pukk, singel og stein.

Vår rensemetode overgår avfallsforskriftens mål fordi den løser flere utfordringer i samme prosess; den reduserer avfallets volum, og bidrar til samfunnsmessige gevinseter ved å gi deponiet lenger levetid; teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene som knyttes til deponilagring.

Med bevis for at rensemetoden fungerer, ble Rimol Miljøpark omregulert i 2014 fra inert- til ordinært deponi. Miljøparken blir det første anlegget i Norge som kan motta og håndtere alle typer masser lokalt, og som kan levere rene og gjenbrukbare masser tilbake til samfunnet.

Trondheim kommune inngikk samme år avtale med Miljøparken om levering og gjenvinning av strøsand. Anlegget vasker og renser strøsand fra veier i regionen som kommunen bruke på nytt neste sesong. Avtalen var den første av sitt slag i Norge og bidrar til både samfunnsmessige- og forretningsmessige gevinster – akkurat slik vi tenkte i 2009.