fbpx

Avfall er fremtidens ressurs

Samfunnet er i endring, og stadig flere søker forbruk som gir nytte uten at det forringer mulighetene for kommende generasjoner. Bevisstheten rundt hva vi produserer av avfall øker.

Økonomisk vekst gir økt produksjon og forbruk, og er samtidig den viktigste drivkraften bak økte avfallsmengder. For 20 år siden var det vanlig å kaste alt på avfallsdeponier. I dag er vi vitne til at vi deponerer mindre enn tidligere.

Norge skal være et ledende land for klima- og miljørettet utviklingssamarbeid og bidra til det grønne skiftet. Klimaendringene er en global utfordring og Norge er opptatt av å styrke løsninger, felles forpliktelser og rammeverk for å møte denne.

Norge har gjennom EØS-avtalen sluttet seg til EUs rammedirektiv for avfall. Direktivet skal bidra til å minske avfallsmengdene, fremme tiltak for å forebygge- eller redusere avfallsproduksjon. Samtidig skal direktivet bidra til å begrense skadevirkningene og øke nytten til avfall. Tiltakene deles inn i nivåer, også kalt avfallshierarkiet eller avfallspyramiden.

Politikken knyttet til avfallshierarkiet eller avfallspyramiden går ut på behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig, og unngå unødvendig deponering av avfall som kunne vært brukt på nytt eller gjenvunnet.

Miljøpark sørger for at forurensede masser i stor grad kan brukes på nytt fremfor at det legges i deponi. Vi har gjort avfall til en verdifull ressurs og har samtidig redusert behovet for deponier.