Sirkulær innovasjon

Klima er uløselig knyttet til fornybar energi, miljø og bærekraftig forvaltning av naturressurser.

En begrenset tilgang til naturressurser fører til at behovet for en sunn sirkulærøkonomi vokser. Næringslivet har ansvar for sitt eget avfall. For enkelte typer produkter finnes det egne produsentansvarsordninger (for eksempel elektronisk avfall) og panteordninger (drikkevarebokser og plastflasker). Gjennom ordningene bidrar både produsentene til at avfallet samles inn og får en forsvarlig behandling.

EUs rammedirektiv legger opp til at minimum 70 % av bygg- og riveavfallet skal gjenbrukes eller material-gjenvinnes innen 2020. Ser man på byggeavfallet under ett, trenger bransjen gode bidrag for å kunne oppfylle denne målsettingen, Miljøparken er en av dem.

Bærekraftig teknologi

Fundamentet til Miljøparken handler om å revitalisere gamle forretningsmodeller ved å bruke morgendagens teknologi til og revolusjonere råvare- og materialbruken ved å tilby bedre produkter og tjenester.

Avfall er fremtidens ressurs

Samfunnet vårt endrer seg og vi søker i større grad et forbruk som gir oss nytte uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner.

Økonomisk vekst gir økt produksjon og forbruk, og er samtidig den viktigste drivkraften bak økte avfallsmengder. For 20 år siden var det vanlig å kaste alt avfall på avfallsdeponier, men i dag er vi vitne til at vi deponerer mindre avfall enn før.

Norge skal være et ledende land for klima- og miljørettet utviklingssamarbeid og bidra til det grønne skiftet. Klimaendringene er en global utfordring og Norge er opptatt av å styrke løsninger, felles forpliktelser og rammeverk for å møte denne. Norge har gjennom EØS-avtalen sluttet seg til EUs rammedirektiv for avfall. Direktivet opererer med en rangering av tiltak for å minske avfallsmengdene, fremme tiltak for å forebygge- eller redusere avfallsproduksjonen og dens skadevirkninger samt bidra til økt nyttig-gjøring av avfall. Tiltakene deles inn i nivåer, også kalt avfallshierarkiet eller avfallspyramiden.

Sirkulære produkter

Miljøparkene produserer et bredt spekter av sirkulære produkter som kjennetegnes ved at de er vasket, sortert og material-gjenvunnet. Resultatet er:

Fullverdige- og førsteklasses produkter med en rekke fordeler

Kvalitet og egenskaper

Kvaliteten av stein og sand betegnes blant annet ut fra hvor motstandsdyktig den er når den blir utsatt for ytre påvirkning. En porøs bergart vil for eksempel lett kunne bli knust og egne seg dårlig til bruk og belastning med høyt trykk eller jevn slitasje. Materialene fra miljøparkene har gjennomgått et langt livsløp der kvaliteten i materialene har muliggjort gjenbruk. Da materialene fra en Miljøpark ikke er tatt ut fra et jomfruelig steinbrudd, men er påført belastninger ved tidligere bruk og behandling, har evolusjonen gjort den best egnet til også å overleve i fremtidige formål. Masser fra Miljøparkene er derfor ofte bedre:

Tilpasset våre behov som et resultat av naturlig seleksjon

Støv og finstoff

Alle massene som sorteres og vaskes i en Miljøpark fremstår som rene etter behandling. I tillegg skiller prosessen ut finstoffet fra massene. Resultatet er:

Produkter som støver og slammer mindre enn tradisjonelle produkter

Frost og drenering

Frost og tele skyldes ofte oppfylling med telefarlige masser. Frost i telefarlige materialer medfører at massene trekker til seg vann som danner is. Isen gjør at terrenget over løfter seg og vi får telehiv. Når isen smelter gir den et overskudd av vann i materialene som igjen reduserer bæreevnen. Det er derfor viktig å benytte masser med god frostmotstand i områder utsatt for kulde og fuktighet. Frostmotstanden er først og fremst knyttet til finstoffinnholdet i massene. Når finstoffet fjernes har ikke massen samme evn til å holde på vann og dermed skape telehiv. Alle massene som behandles i våre anlegg er fri for finstoff som gir:

Produkter med god frostmotstand egnet for frostsikring og drenering

Forurensning og fotavtrykk

Utvinning av sand, stein og grus foregår som regel i tradisjonelle steinbrudd gjennom sprenging, knusing og sortering. Virksomheten kan føre til støy og støv i sine nærområder. Etter endt bruk kan et steinbrudd også etterlate seg permanente inngrep i naturen. Miljøparkene vasker, sorterer og gjenvinner masser som er innlevert for gjenbruk. Prosessen:

Eliminerer behovet naturinngrep og utvinning av begrensede naturressurser