fbpx

Historie

Utfordringen

Samfunnet vårt endrer seg og vi søker i større grad enn tidligere forbruk som gir oss nytte uten fare for at det skader oss, samfunnet eller planeten – vi snakker om «det grønne skiftet».

Begrenset tilgang til ressurser gjør at behovet for sirkulærøkonomi øker, og utvikling av nye og bærekraftige løsninger som skal sikre også fremtidige generasjoners muligheter tvinges frem. Europakommisjonens mål for sirkulærøkonomien er at mer enn 80 prosent av materialer skal gjenvinnes og forbli i kretsløpet innen 2030. For å nå målet må alle bidra til å løse vår tids store miljø- og samfunnsutfordringer, gjennom nytenkning og åpne holdninger.

I flere år har vi forsket på metoder og teknologi for å finne frem til en ny løsning for gjenvinning av masser. Vår teknologi bidrar til et renere miljø ved at vi gjenvinner inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.

Vi løser morgendagens miljøutfordringer.

Vi løser morgendagens miljøutfordringer

Muligheten

Ønsket om å endre bransjen materialiserte seg i 2009 da vi fikk i oppdrag å rydde en tomt etter gammel svilleproduksjon i Trondheim. Tomten var forurenset og alle jordmasser ble fraktet til deponi, uten mulighet for gjenbruk. Vi mente det var mulig å løse problemet på en bedre måte, som både ville gi samfunnet en langsiktig gevinst og økt konkurransekraft for oss.

Vi tok utgangspunkt i avfallsforskriften og forsøkte å forstå hvordan forsvarlig håndtering av avfall kunne integreres naturlig i verdikjeden og bidra til en bærekraftig sirkulærøkonomi.

Vi avdekket tidlig at bransjen var preget av lite utvikling og utdaterte holdninger. Manglende ønsker om utnyttelse av bedre metoder og ny teknologi gjorde at avfallsforskriften heller ikke kunne etterleves. Regelverket gav i tillegg lite incentiv for å fremme gjenbruk og gjenvinning, noe deponiløsningene bar preg av.

Vi bestemte oss for å utvikle fremtidens rensemetode for forurensede masser. Med ny teknologi som fremmer samfunnsøkonomisk lønnsomme gjenvinningstiltak og reduserer helse- og miljøskader knyttet til avfallshåndtering.

Vi ville oppfylle kravene i avfallsforskriften.

Gjennombruddet

Fra 2009 og i årene som kommer forsker vi på renseteknologi og metoder for gjenvinning. Vi tar utgangspunkt i kjente metoder for bakteriell og kjemisk behandling, men de er forbundet med lav kapasitet, er usikre og viser seg å være svært kostbare. Vi retter oss mot internasjonale miljøer, og inngår samarbeid med SINTEF og NTNU i Trondheim. Vi har snudd hver eneste stein når vi til slutt innser at metoden vi har søkt hele tiden har ligget rett foran nesen på oss.

Etter fire år med forskning og utvikling i laboratoriet etablerer vi i 2013 vår egen rensemetode med inspirasjon fra gruvedrift og gullgraving. Løsningen gjør det mulig å skille ut forurensede partikler ved hjelp av avansert sortering, vann og kjemikalier. Gjennombruddet er et faktum.

Med metoden begynner vi å oppfylle avfallsforskrftens § 9.3 i:

De fysiske, termiske, kjemiske eller biologiske prosesser, herunder sortering, som endrer avfallets egenskaper med formål å redusere dets volum eller den fare det representerer, gjøre det lettere å håndtere eller enklere å gjenvinne.

Månelandingen

I 2014 utvides rensemetoden med en filterpresse. Pressen klemmer partikler sammen til avrenningsfrie filterkaker som utgjør kun 20 prosent av det totale volumet. Filterkakene legges til deponi mens de resterende 80 prosent av massene nå kan foredles, friskmeldes og gjenbrukes som pukk, singel og stein.

Rensemetoden overgår avfallsforskriftens mål fordi den løser flere utfordringer i samme prosess; den reduserer avfallets volum, og bidrar til samfunnsmessige gevinseter ved å gi deponiet lenger levetid; teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene som knyttes til deponilagring.

Med gode bevis for at metoden fungerer omreguleres mottaket vårt i 2014 fra inert- til ordinert deponi. Miljøparken er det første anlegget som kan motta og håndtere alle typer masser lokalt, og som leverer rene og gjenbrukbare masser tilbake til samfunnet.

Trondheim kommune inngår samme år avtale med Miljøparken om levering og gjenvinning av strøsand. Anlegget vasker og renser strøsand fra veier i regionen som kommunen kan gjenbruke neste vinter. Avtalen er det første av sitt slag i Norge og bidrar til både samfunnsmessige- og forretningsmessige gevinster – slik vi tenkte i 2009.